โครงการจัดตั้ง
สถานบัน/ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI IOT VR โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ลงมือปฏิบัติและได้ใช้ อุปกรณ์ที่ทันสมัย (เช่น Laser-Cut CNC Print3D) หรือตอบโจทย์เพื่อสร้างนวัตกรรมต้นแบบให้ได้ตามแนวความคิดในการแก้ปัญหาตามบริบทของแต่ละบุคคล โดยหลักสูตรจะถูกสร้างโดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ โดยหลักสูตรจะได้การรับรองจากมหาวิทยาลัยหรือผู้เชี่ยวชาญนั้น ๆ และทีมอาจารย์ผู้เข้ามาสอนจะเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นโดยเฉพาะ หรือเป็นผู้ได้รับการอบรมโดยตรงจากทีมอาจารย์ผู้เป็นคนออกแบบหลักสูตรเองและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ โดยหลักสูตรไม่เพียงแต่จะมีภาคปฏิบัติเท่านั้นแต่ในภาคทฤษฎีนั้น จะมีระบบ Online (website ก่อนในระยะแรก และจะพัฒนาขึ้นเป็น Application ในระยะต่อไป) ซึ่งเป็นระบบนจะเป็นระบบการเรียนแบบ online

 

ซึ่งเป็นเนื้อหาในการเรียนประจำอาทิตย์นั้นและเพื่อนำความรู้มาบูรณการเข้ากับโจทย์ฝึกแก้ปัญหา (Problem based Learning) ที่หลักสูตรได้ออกแบบไว้ เพื่อให้การเรียนในศูนย์ปฏิบัติการนั้นเข้มข้นไปด้วยการฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา เพื่อสร้างนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยผู้เรียนเมื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือเข้าร่วมกับหลักสูตรของเรา สมาชิกจะสามารถเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างต่อเนื่องในเวลาว่างของห้องเรียน ซึ่งเราจะจัดสรรเวลาเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้งานอย่างเต็มที่ โดยช่วงเวลาว่างหรือพื้นที่ว่างอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ โดยหลักสูตรมาตรฐานที่เราสร้างไว้แล้ว เราจะทำการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ในสาขาอื่นเพื่อได้เรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ด้านการทำการตลาด มุมมองของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานที่สามารถต่อยอดออกมาได้อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงงานต้นแบบ โดยจะจัดสัมมนาหรืออบรมแบบ 1 วันหรือครึ่งวันโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ มาบรรยายให้ฟัง