โครงการ

โครงการ

iMAKE ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สมาคมและหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างนวัตกรของประเทศ โดยเน้นการให้องค์ความรู้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง โชว์โปสเตอร์ โครงการต่างๆ