Blog

โครงการ “ 400+ Schools Reinvent บ่มเพาะครูสู่นักเรียน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ iMAKE Innovation และพันธมิตร จัดทำโครงการ Engineering Pathway Upskills ครูและนักเรียน ให้โรงเรียนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาทักษะดิจิทัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม จัดโครงการอบรม 400+ Schools Reinvent บ่มเพาะครูสู่นักเรียน เพื่อเร่งยกระดับการศึกษาไทย โดยการจัดอบรมติดอาวุธสร้างทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ครูเพื่อนำไปต่อยอดสู่นักเรียน

เพราะขณะนี้เทคโนโลยีเสมือนจริง และปัญญาประดิษฐ์ เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของประชาชนกันมากยิ่งขึ้น และเด็กๆ ก็หันมาให้ความสนใจเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ว่ายังขาดโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วย Upskills ครูให้มีความรู้พื้นฐานแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดสอนนักเรียนต่อไปได้

โดยมีรศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม

รอบการอบรม จะจัดทั้งหมด 8 วัน แบ่งเป็น 

รอบที่  1  วันที่ 22-23 มกราคม 2565

รอบที่ 2 วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565

รอบที่ 3 วันที่ 12-13 มีนาคม 2565

รอบที 4 วันที่ 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2565

และผู้เข้าอบรมยังได้รับสนับสนุนชุดอุปกรณ์ในการเรียนครั้งนี้ โดยหน่วยงาน AIoT คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ซึ่งชุดที่ 1 เป็นชุดอุปกรณ์ไฟฟ่าอิเล็กทรอนิกส์

และชุดที่ 2 เป็นชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ที่ออกแบบโดยหน่วยงาน AIoT คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกับ iMAKE Innovation ชุดนี้ใช้ในการเรียนสัปดาห์สุดท้ายของการอบรม โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานกล่าวปิดโครงการอบรมในวันที่ 30 เมษายน 2565 ด้วย

 

ข่าว https://youtu.be/XDToTwW2hYI

ผลตอบรับ https://youtu.be/02Ds5msHDyA

 

 

 

ใส่ความเห็น