Blog

โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร STEM AI IoT สําหรับครู ด้วยชุดสื่อ NextMaker

จบไปแล้วด้วยความประทับใจ กับโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร STEM AI IoT สําหรับครู ด้วยชุดสื่อ NextMaker ในสัปดาห์สุดท้ายนี้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับทั้ง 4 สัปดาห์ มาประยุกต์ต่อยอดการเรียนรู้โดยคุณครูแต่ละโรงเรียนได้มีการนำเสนอ  PROJECT ในรูปแบบ AI – IoT เป็นที่น่าสนใจ และสนุกสนาน เป็นอย่างยิ่ง

2 โรงเรียน ที่มีผลการตัดสินในการนำเสนอ PROJECT ยอดเยี่ยมและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในชั้นเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการการศึกษาพหุภาษา

2.โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

พร้อมได้รับ Gift Voucher 2,000 บาท ทางโครงการหวังว่าความรู้ที่ท่านได้รับไป ท่านจะนำความรู้ไปต่อยอดผู้เรียนและสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ 

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทางบริษัทขอขอบพระคุณโรงเรียนที่ส่งคุณครู เข้าร่วมโครงการ และร่วมกิจกรรม ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีโรงเรียนร่วมโครงการดังนี้ 

1.โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

2.โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

3.โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

4.โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

5.โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)

6.โรงเรียนวัดปากบึง

พร้อมกับขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากร ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้อำนวยการสถาบัน iMAKE มาให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

สำหรับคุณครูหรือโรงเรียนที่สนใจมาเป็นครูต้นแบบกับเรา สามารถติดตามได้ที่ เพจ IMAKE Innovation

ใส่ความเห็น