Blog

โครงการครูต้นแบบด้วยหลักสูตร ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับครู ด้วยชุด Arduino Student kit

จบไปด้วยความรู้ที่อัดแน่นกับโครงการครูต้นแบบด้วยหลักสูตร ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์  สําหรับครู ด้วยชุด Arduino Student kit  การอบรมในสัปดาห์นี้ ผู้เข้าอบรมได้มีการนำเสนอ PROJECT จากชุด Arduino Student kit โดยแต่ละโรงเรียนมีการนำเสนอ PROJECT ได้เรียนรู้ พร้อมการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงทำให้ PROJECT ออกมาได้อย่างน่าสนใจ

2 โรงเรียน ที่มีผลการตัดสินในการนำเสนอ PROJECT ยอดเยี่ยมและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในชั้นเรียน ได้แก่ 

1.โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  

2.โรงเรียนวิชูทิศ

พร้อมได้รับชุดสื่อ Arduino Student kit จำนวน 4 ชุด และ certificate จากทาง Arduino ltaly

 

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Ms. Nerea De la Riva Iriepa  Arduino Education Partner Sales Lead  มากล่าวถึงความร่วมมือและการนำ Arduino Education มาใช้ในรูปแบบการเรียนการสอนในประเทศไทย พร้อมยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์. สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาร่วมกล่าวปิดโครงการกับผู้เข้าอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำกระบวนการเรียนรู้ไปต่อยอดสู่ผู้เรียน

ขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค อาจารย์ประจำภาควิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หัวหน้าศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

สุดท้ายที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมดังนี้

1.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

2.โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

3.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

4.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

5.โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

6.โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

7.โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

8.โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

9.โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

10.โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11.โรงเรียนวิชูทิศ 

สำหรับโครงการต่อไป จะมีการอบรมที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง ในหัวข้อไหนบ้าง อย่าลืมติดตามนะคะโครงการสร้างครูต้นแบบจะยังคงเดินหน้าเพื่อให้ความรู้ต่อไป 

ใส่ความเห็น