สิ่งที่เราทำ จุดเด่นและความแตกต่าง

Computational Thinking การคิดเชิงคำนวณ คือ กระบวนการคิดพิจารณาแก้ปัญหาและความต้องการอย่างมีระบบ เหตุผล มีขั้นตอน สามารถตรวจสอบแก้ไขเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

Coding ลำดับ ขั้นตอน วนซ้ำ เงื่อนไข ตัวแปร บูลลีน ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ Block โปรแกรมภาษา Block programming Python C++. Javascript

STEM กระบวนการคิดแก้ปัญหาและความต้องการเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการงาน ผลงาน

Data science วิทยาการข้อมูล คือ การพิจารณา เข้าใจ วิเคราห์ สังเคราะห์ (สร้างรูปแบบ หาความสำคัญ และสร้างรูปแบบเงื่อนไขของข้อมูลตามความต้องการของเรา)

AI ปัญญาประดิษฐ์ วิธีการสอนให้คอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์

IoT การรับส่งข้อมูลเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

21th Century Skills ทักษะการเรียนรู้ การคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อนำประกอบอาชีพในสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ICT & Digital Literacy เทคโนโลย์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิของผู้อื่น

กระตุกต่อมคิด (Brain Based Learning)

การสอนแบบ Brain Based Learning ที่จะเปิดสมองด้วยคำถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้และใช้ Project/Problem Based Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดแก้ปัญหาและนำมาสร้างเป็นนวัตกรรม

ลงมือทำจริง (Real Action)

ให้ผู้เรียนได้ลงมือใช้งานอุปกรณ์ เช่น
● CNC Computer numerical Control
● 3DPrinter
● LaserCut เครื่องตัดที่ใช้ Laser
● VR Virual Relity -AR Reality -MR Reality

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Be ready for change)

หลักสูตรถูกออกแบบโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะแห่งอนาคตนี้ไปเป็นพื้นฐาน หรือไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้

แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย (Online-offline)

นอกจากการเรียนในศูนย์ iMAKE ที่เน้นการฝึกปฏิบัติและการลงมือทำ iMAKE ยังมีแหล่งเรียนรู้ Online ที่สามารถตอบโจทย์รายละเอียด ของภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียน เพื่อใช้ให้เกิดการเรียนแบบ Flip Classroom

ความแตกต่าง (The difference)

สอนให้รู้จริง และทำได้จริง โดยทีมงานคุณภาพจากมหาวิทยาลัยและความร่วมมือต่าง ๆ