ความร่วมมือ

สถาบัน iMAKE ได้ร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาและรับรองหลักสูตรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ อาทิเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะครุอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รวมถึงการทำความร่วมมือกับตัวแทนจากภาคเอกชนเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นด้านคุณสมบัติบุคลากรที่ต้องการในยุคปัจจุบัน

ทีมงานและทีมที่ปรึกษา

 • ผศ. ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ  ผู้อำนวยการสถาบัน iMAKE
 • ผศ.ดร. วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์  ผู้เชี่ยวชาญสะเต็มศึกษา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รศ. บุญย์ชนะ  ภู่ระหงษ์  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 • ผศ. ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค  หัวหน้าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รศ. รวินทร์  ไชยสิทธิพร  บล็อกเกอร์ ,ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ Python, Ai,  ROS และอาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • คุณนิติ  เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที 
 • คุณจิรวุฒิ  จึงศิรกุลวิทย์  นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
 • อาจารย์อาคม  ไทยเจริญ  บล็อกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญด้าน Arduino C+ IOT MQTT Smart Farm Drone IOT
 • อาจารย์ณรงค์พร เหล่าศรีสิน บล็อกเกอร์, ผู้เชี่ยวชาญ, วิทยากรและเขียนหนังสือ Micro:bit 
 • คุณชัยวัฒน์  ศรีลาวรรณ  วิทยากรและผู้จัดการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต
 • มานิตย์ จันสุทธิรางกูร ผู้ก่อตั้งและผู้รับใบอนุญาต 
 • ผศ. ดร. ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ ประธานทีมบริหารหลักสูตรและการฝึกอบรม
 • อาจารย์ณภัทร สุวรรณ ทีมบริหารหลักสูตร
 • คุณกำพล สิงโต หัวหน้าทีมฝ่ายเทคนิคและนวัตกรรม 
 • อลิสษา  หงษ์ทอง หัวหน้าทีมฝ่ายประสานงานโครงการ 

ศิริลักษณ์  โพธิพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อ